Art. 62. Prawo budowlane

Kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania

1.  Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

KONTAKT

Firma Electric Solutions posiada szeroką ofertę pomiarową,
również instalacji fotowoltaicznych.

 


POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

 1. Okresowe roczne i 5 letnie przeglądy instalacji elektrycznej (wymagane w zasadzie u każdego do ubezpieczyciela)

 2. Pomiary odbiorcze

 3. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (badanie pętli zwarcia) – SWZ* w instalacjach elektrycznych 

 4. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (badanie pętli zwarcia) – SWZ* maszyn i urządzeń elektrycznych do 1 kV

 5. Pomiar skuteczności ochrony przeciwpożarowej

 6. Pomiary rezystancji izolacji obwodów 1 i 3 fazowych 

 7. Pomiary rezystancji izolacji linii kablowych do 1kV

 8. Pomiary parametrów zabezpieczeń różnicowo–prądowych

 9. Pomiar rezystancji uziemienia
  ochronnego i odgromowego

 10. Pomiar ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych

 11. Okresowe przeglądy instalacji odgromowych

*SWZ–Samoczynne Wyłączenie Zasilania


POMIARY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH:

 • Kompleksowe okresowe przeglądy instalacji fotowoltaicznych

 • Oględziny i sprawdzenie zgodności dokumentacji technicznej

 • TESTY KATEGORII 1:

 1. Pomiary strony AC

 2. Pomiar ciągłości przewodów ochronnych

 3. Sprawdzenie polaryzacji

 4. Pomiar napięcia obwodu otwartego Voc

 5. Pomiar prądu zwarcia Isc

 6. Sprawdzenia funkcjonalne

 7. Pomiar rezystancji izolacji przewodów DC

 • TESTY KATEGORII 2:

 1. Ocena sprawności instalacji poprzez zbadanie charakterystyki prądowo-napięciowej

 2. Badanie kamerą termowizyjną

 • TESTY DODATKOWE:

 1. Pomiar napięcia względem ziemi

 2. Ocena zacienienia

 3. Pomiar irradiancji

 4. Pomiary sprawności inwertera


POMIARY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO, AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO:

 1. Pomiar natężenia oświetlenia ogólnego

 2. Pomiar natężenia oświetlenia na stanowisku pracy

 3. Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego 

 4. Przeglądy roczne oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego


POZOSTAŁE POMIARY I BADANIA:

 1. Badanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu

 2. Sprawdzenie kierunku wirowania faz

 3. Badanie kamerą termowizyjną rozdzielnic/połączeń/maszyn/tras kablowych itp.

 4. Pomiar prądu upływu

 5. Identyfikacja obwodu

 6. Pomiar rezystywności gruntu


Nie wiesz które pomiary potrzebujesz? 

Nic prostszego!

Zadzwoń jak najszybciej,
a dobór odpowiedniej usługi pomiarów zostaw fachowcowi!

POMIARY

Zakładka w budowie

Zakładka w budowie

Kontakt: 
 535-777-031  
 krzysztof@esnowak.pl